PRIVACYBELEID

GEGEVENSBESCHERMING

a) In overeenstemming met de wet 15/99 LOPD informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens en andere informatie die u via het inschrijvingsformulier verstrekt, evenals informatie uit verrichte transacties, zullen worden opgenomen en bewaard in een bestand voor verwerking, eigendom van GymCompany Retail n.v. (hierna Force USA Spain), totdat om annulering wordt verzocht. De verwerking zal worden gebruikt voor de ontwikkeling en uitvoering van de verkoop, de gepersonaliseerde aandacht van de producten en diensten die u aanschaft en de verbetering van deze attentie, alsmede de promotie van onze eigen producten en diensten en die van derde bedrijven verbonden aan Force USA Spain. Evenzo wordt u ervan op de hoogte gebracht dat uw gegevens ter beschikking zullen worden gesteld aan de bedrijven voor de aangegeven doeleinden. Avda. Corts Catalanes 9, Nave 1ª, 08173 San Cugat, Barcelona, SPANJE zal deze gegevens behandelen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid, zijnde de enige en exclusieve ontvanger van deze, en zal geen overdrachten of mededelingen aan derden, andere dan die aangegeven door de geldende regelgeving te maken. De gebruiker geeft Force USA Spain uitdrukkelijk toestemming om, ook langs elektronische weg, commerciële mededelingen en promotionele aanbiedingen en prijsvragen te versturen.

b) KLANTENRECHTEN
Als betrokkene hebt u de volgende rechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR):
Overeenkomstig Art. 15 GDPR, het recht om, voor zover daarin bepaald, informatie te verkrijgen over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken;
Overeenkomstig Art. 16 GDPR, het recht om zonder onnodig uitstel de correctie of aanvulling van uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen;
Overeenkomstig art. 17 GDPR, het recht om te verlangen dat uw betreffende persoonsgegevens worden gewist, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is:
- om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen,
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
- om redenen van algemeen belang, of voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van vorderingen;
Overeenkomstig art. 18 GDPR, het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen wanneer
- de betrokkene de juistheid van de gegevens betwist,
- de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de gegevens,
- wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van vorderingen, of
- u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 GDPR;
overeenkomstig Art. 20 GDPR, het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machine-leesbare vorm te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere, voor de verwerking, verantwoordelijke;
overeenkomstig artikel 77 van de GDPR, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van de statutaire zetel van ons bedrijf.

c) De met een * gemarkeerde velden op het inschrijvingsformulier zijn verplicht. Als u deze vragen niet invult, kunnen de geselecteerde producten niet worden aangekocht.

WACHTWOORDEN

a) Force USA Spain zal het gebruik van persoonlijke wachtwoorden vergemakkelijken voor de gebruiker die zich als zodanig op de website registreert. Deze wachtwoorden zullen worden gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten die via de Website worden aangeboden. De gebruiker bewaart de wachtwoorden onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid in het striktste en absolute geheim en aanvaardt bijgevolg alle schade of gevolgen, van welke aard ook, die voortvloeien uit de schending of de onthulling van het geheim. Om veiligheidsredenen kan het wachtwoord voor de telematische toegang tot de aan de Website gekoppelde diensten op elk moment door de gebruiker worden gewijzigd. De Gebruiker verplicht zich Force USA Spain onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn/haar wachtwoord, alsmede van de toegang daartoe door onbevoegde derden.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

a) Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Spaanse recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van het aankoopcontract is onderworpen aan de bevoegdheid en de jurisdictie van de hoven en rechtbanken van de stad BARCELONA, waarbij wordt afgezien van elke andere jurisdictie die de gebruiker zou kunnen overeenkomen, op voorwaarde dat de toepasselijke wetgeving dit toelaat.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS EN WAT ZIJN DE CONTACTGEGEVENS?

Identiteit: GymCompany Retail, S.L - BTW-nummer: B65103012

Postadres: Av. Corts Catalanes, 9, 11 08173 - (Sant Cugat Del Vallès), Barcelona, Spanje

Telefoonnummer: +31 55 808 0330

E-mail: [email protected]