ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden regelen uitdrukkelijk de relatie tussen GymCompany Retail s.l., calle AVDA. CORTS CATALANES 9, NAVE 1ª, SANT CUGAT CP 08173, SPANJE, en met BTW-nummer B65103012 (hierna, "Force USA España") eigenaar van de winkel https://www.forceusa.es/) en derden (hierna, "Gebruikers") die zich registreren als gebruikers en/of producten kopen via de online winkel (of telefoon) van de officiële website van Force USA España ("https://www.forceusa.nl/", hierna de "Winkel").

E-mail: [email protected]

Maatschappelijke zetel: Av. Corts Catalanes, 9, 11 08173 - (Sant Cugat Del Vallès), Barcelona, Spanje

Telefoonnummer: +31 55 808 0330

Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 9u tot 18u

Registratiegegevens: Ingeschreven in het Mercantile Register van Barcelona,

Volume: 41269, Folio: 207, Sectie: 8, Registerblad: 379163, Inslag: 1

Beheerder: Rafael Muller

VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker is in het algemeen verplicht de Winkel te gebruiken, de Producten te verwerven en gebruik te maken van alle diensten van de Winkel met inachtneming van de wet, de goede zeden, de openbare orde en de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, en dient zich tevens te onthouden van elk gebruik dat de normale werking en het normale gebruik van de Winkel door de Gebruikers kan belemmeren, schaden of verslechteren of dat schade kan toebrengen aan de goederen en rechten van Force USA España, haar leveranciers, Gebruikers of in het algemeen enige derde partij.

VOORWAARDEN VOOR PROMOTIES

De geldende aanbiedingen, promoties en kortingscodes kunnen niet met elkaar worden gecombineerd, noch met de renteloze financieringsoptie. De rentevrije financieringsoptie is van toepassing op producten tussen 500€ en 6.000€, altijd op basis van de RRP-prijs, vrij van promoties en kortingen. Indien u meer informatie wenst over deze voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per telefoon of door te schrijven naar [email protected]

PRODUCTEN EN PRIJZEN

a) De Winkel behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd te beslissen over de Producten die via de Winkel aan Gebruikers worden aangeboden. In het bijzonder kan Force USA Spanje te allen tijde nieuwe Producten toevoegen aan de Producten die in de Winkel worden aangeboden of opgenomen, met dien verstande dat, tenzij anders bepaald, deze nieuwe Producten onderworpen zijn aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Evenzo behoudt Force USA Spanje zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot en het gebruik van de verschillende soorten Producten die in de Winkel worden aangeboden, te staken of te vergemakkelijken.

b) De in de Winkel aangeboden Producten stemmen zo precies mogelijk overeen met de werkelijk aangeboden Producten, zoals toegestaan door de technologie van weergave op het web. De kenmerken van de Producten en hun prijzen staan vermeld in de Winkel. De in de winkel vermelde prijzen zijn in euro en inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

PROCEDURE EN BETAALWIJZE

a) Binnen een periode van maximaal vierentwintig (24) uur stuurt Force USA Spanje een e-mail naar de Gebruiker ter bevestiging van de aankoop. In deze e-mail wordt een aankoopreferentiecode toegekend en worden de kenmerken van het Product, de prijs, de verzendkosten en de verschillende betalingsmogelijkheden voor de Producten aan Force USA Spanje vermeld.

b) De Gebruiker die een Product aankoopt via de Winkel, moet de betaling verrichten via de betaalsystemen die specifiek worden beschreven in de Winkel.

c) De voor de betaling gebruikte bankkaart moet zijn afgegeven door een Spaanse bank of spaarbank.

d) Force USA Spanje zal de elektronische documenten waarin de koopovereenkomst wordt geformaliseerd opslaan en een kopie aan de Gebruiker zenden zodra de koop is gesloten. De koopovereenkomst zal in het Spaans worden opgesteld.

e) De door Force USA Spanje verzonden orderbevestiging geldt niet als factuur, doch slechts als bewijs van aankoop. Force USA Spanje zal de bijbehorende factuur samen met het Product verzenden.

KLANTENDIENST

a) Voor elk incident, vordering of uitoefening van zijn/haar rechten, kan de Gebruiker een e-mail sturen naar het adres [email protected]

b) U kunt elk incident ook afhandelen in onze winkel/showroom op Avda. Corts Catalanes 9, Nave 1ª, 08173 San Cugat, Barcelona, SPANJE.

THUISBEZORGINGSDIENST

a) Het territoriale bereik van de verkoop via de winkel is uitsluitend voor het grondgebied van Spanje met uitzondering van Ceuta, Melilla, de Balearen en de Canarische Eilanden. Dus zal de leveringsdienst alleen voor dat grondgebied zijn (Voor leveringen in Ceuta, Melilla, de Balearen en de Canarische Eilanden moet u een offerte aanvragen om de transportkosten te bepalen). De Producten die via de Winkel worden gekocht, worden verzonden naar het leveringsadres dat door de Gebruiker is opgegeven zodra de betaling is geverifieerd, waarbij de maximale leveringstermijn dertig (30) dagen bedraagt, zoals standaard in de Wet is bepaald. De gebruikelijke levertijd van Force USA Spain is echter 5-10 werkdagen vanaf de datum van de bestelling.

b) De leveringsdienst van Force USA Spain wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende logistieke bedrijven van erkend prestige. Bestellingen worden niet afgeleverd aan postbussen, hotels of andere niet-permanente adressen.

c) De leveringskosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de Producten. Op het ogenblik van de aankoop van het Product zal de Gebruiker op de hoogte worden gebracht van de exacte verzendingskosten.

d) Als uw bestelling alleen levering is (zonder installatie), wordt deze beschouwd als levering "op straatniveau (ingang huis of flatgebouw)". Daarom is de gebruiker verantwoordelijk voor het plaatsen of verplaatsen van de machine op de plaats van zijn keuze.

e) Als uw bestelling met Levering + Installatie is, wordt deze beschouwd als levering "op straatniveau (ingang van huis of flatgebouw)" de Gebruiker is verantwoordelijk voor het verplaatsen van het product op de door hem/haar gekozen plaats, waarbij vervolgens een monteur bij hem/haar thuis komt om het apparaat te monteren in de woonkamer of de ruimte waar hij/zij het apparaat heeft geplaatst. De dag na de aankoop van het (de) artikel(en) wordt u gecontacteerd door de monteur in uw regio om uw contactgegevens door te geven en om te wachten op de ontvangst van het product.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

a) De Gebruiker erkent dat alle elementen van de Winkel en van elk van de Producten, de daarin vervatte informatie en materialen, de merken, de structuur, de selectie, de volgorde en de presentatie van de inhoud, alsmede de computerprogramma's die in verband daarmee worden gebruikt, worden beschermd door de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Force USA España zelf of van derden, en dat de Algemene Voorwaarden de Gebruiker geen andere rechten verlenen met betrekking tot voornoemde industriële en intellectuele eigendomsrechten dan die welke specifiek daarin zijn voorzien.

b) Behoudens toestemming van GymCompany Retail n.v. of, in voorkomend geval, van de derde houders van de desbetreffende rechten, of behoudens wettelijke toestemming, is het de Gebruiker niet toegestaan de in de vorige alinea bedoelde elementen te reproduceren, te transformeren, te wijzigen, te disassembleren, te onderwerpen aan reverse engineering, te distribueren, te verhuren, uit te lenen, ter beschikking te stellen of voor het publiek toegankelijk te maken met behulp van welk openbaar communicatiemiddel dan ook. De gebruiker gebruikt de materialen, elementen en informatie waartoe hij toegang krijgt door gebruik te maken van de winkel uitsluitend voor persoonlijke doeleinden, en verbindt zich ertoe geen direct of indirect commercieel gebruik te maken van de materialen, elementen en informatie die hij via de winkel verkrijgt.

c) De Gebruiker dient zich te onthouden van het omzeilen of manipuleren van de door Force USA España of door derden in de winkel aangebrachte technische voorzieningen.

PASWOORDEN

Force USA España zal het gebruik van persoonlijke wachtwoorden vergemakkelijken voor de gebruiker die zich als zodanig op de website registreert. Deze wachtwoorden zullen worden gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten die via de Website worden aangeboden. De gebruiker bewaart de wachtwoorden onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid in het striktste en absolute geheim en aanvaardt bijgevolg alle schade of gevolgen, van welke aard ook, die voortvloeien uit de schending of de onthulling van het geheim. Om veiligheidsredenen kan het wachtwoord voor de telematische toegang tot de aan de Website gekoppelde diensten op elk moment door de Gebruiker worden gewijzigd. De Gebruiker verplicht zich er toe Force USA España onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn/haar wachtwoord, alsmede van de toegang van onbevoegde derden tot dit wachtwoord.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, producten en diensten die op deze website worden gepubliceerd, kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten, met inbegrip van prijsfouten. In het bijzonder aanvaardt Force USA geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten of onnauwkeurigheden van welke aard dan ook en staat zij niet in voor de juistheid van de informatie en de beschrijving van de producten, accessoires, geschenken en diensten die op deze website worden weergegeven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijzen, foto's, algemene productbeschrijvingen, enz.

GARANTIE OP ONZE PRODUCTEN

Alle producten op onze website en in onze catalogi worden gedekt door een fabrieksgarantie. Indien u een van de producten in een andere dan een huishoudelijke omgeving gebruikt, gelieve ons te bellen om na te gaan of het product waarin u geïnteresseerd bent of dat u koopt een garantie heeft voor de omgeving waarin het zal worden gebruikt.

Zo zal een product met een garantie voor huishoudelijk gebruik geen enkele garantie hebben wanneer het wordt gebruikt in een commerciële of semi-commerciële omgeving. Als u niet zeker weet welke classificatie u nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen op het telefoonnummer +31 55 808 0330 en zullen wij met plezier nagaan of de producten geschikt zijn voor uw doelen

Geen enkele garantie op het product wordt gedekt indien de schade is veroorzaakt door verkeerd of onredelijk gebruik, indien de klant het product op enige manier wijzigt of indien de klant nalaat redelijke en noodzakelijke zorg te verlenen.

De garanties verschillen ook van fabrikant tot fabrikant. Indien u verduidelijking wenst over de garantievoorwaarden voor bepaalde producten, zullen wij u graag de nodige informatie verschaffen.

Online geschillenbeslechting op grond van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 524/2013

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting aan, dat beschikbaar is op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/